Mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

Cùng Baobongda.org trả lời về câu hỏi Mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022 là gì? Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng giải mã chi tiết bài viết dưới đây khi đó để hiểu rõ hơn nhé.

Hiện nay hoạt động mua bán và chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất đai diễn ra thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Vì vậy với các mẫu giấy thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đó là một mẫu giấy tờ cần thiết đặc biệt là giữa 2 bên mua bán nhà đất và điều này được lập khi 2 bên đã thỏa thuận xong điều kiện mua bán, mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Dưới đây là nội dung các mẫu giấy thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chúng ta hãy cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo để việc mua bán đất diễn ra dễ dàng, nhanh chóng qua bài viết dưới đây.

1. Mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Quy định với mẫu giấy thỏa thuận đối với quyền chuyển nhượng và sử dụng đất là mẫu giấy được lập ra khi đó là để thỏa thuận về việc chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất. Nội dung trong mẫu giấy thỏa thuận bạn cần nêu rõ thông tin của bên chuyển nhượng, đặc biệt là với bên nhận chuyển nhượng và người làm chứng, thông tin về mảnh đất chuyển nhượng như thế nào… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và xem cách tải về mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại đây.

Mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2022

2. Giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lđây chính xác là văn bản giấy tờ cần thiết giữa 2 bên mua bán nhà đất và khi đó bạn được lập khi 2 bên đã thỏa thuận xong đối với điều kiện mua bán đất. Tham khảo các mẫu cần lập đảm bảo đầy đủ các thông tin nội dung sau đây:

 • Quy định với giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 • Bên cạnh là trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;
 • Đầy đủ các điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
 • Bao gồm việc giao và sing up quyền sử đất;
 • Đối với các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Bao gồm lời cam kết của các bên tham gia trong hợp đồng;
 • Bao gồm cả chữ ký của hai bên mua bán

3. Tham khảo với các mẫu chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm … hai bên chúng tôi thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung quy định như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

 • Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

 • Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng như sau

Bên A thống nhất và khi đó thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

 • Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
 • Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2
 • Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………
 • Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….
 • Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất  đối với của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định khi đó đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định điều này ở Điều 01 của hợp đồng này là ………………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Đối với bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức như sau: ………….………………………………………………………

Điều 03: Việc giao và sing up quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng đối với các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Khi đó bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định đã ghi tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm sing up quyền sử dụng đất đặc biệt đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay như sau

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay

Giấy chuyển nhượng đất viết tay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm tại:……………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm: …………………

CCCD/CMND số…………………..Nơi cấp:………………………… cấp ngày: …………………………….

Sing up thường trú tại:……………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm: ……………………

CCCD/CMND số……………………..Nơi cấp:…………………………. cấp ngày: ………………………

Sing up tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………….

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm: ………………….

CCCD/CMND số:………………………..Nơi cấp:………………………… cấp ngày: ………………………..

Sing up thường trú tại :……………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm: ……………………..

CCCD/CMND số:………………………..Nơi cấp:…………………………. cấp ngày: …………………………

Sing up thường trú tại:……………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………….. đường………………………….. phường/xã……………….. quận/huyện………………….thành phố/tỉnh……………………… có thực trạng như sau:

2. Nhà ở:

– Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

– Kết cấu nhà: …………………………………………………………

– Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở:

– Thửa đất số: ………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

– Diện tích: …………………………………………………………….m2

– Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

4. Các thực trạng khác:

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà………………………..là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày….. tháng……năm…. do …………………………….cấp

Điều 2Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ.
(Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết:

 • Đối với việc hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên khi mà cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà điều này là theo qui định của pháp luật.
 • Việc này nhằm bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.
 • Với việc bàn giao nhà và các thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Khi đó thì cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, đối với phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)
 • Nội dung để cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, khi đó không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và với pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời điểm mua bán.
 • Quy định có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với việc đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 • Đối với yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.
 • Đối với các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà (ngoài những điều nêu trên) nội dung theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

2. Bên mua cam kết như sau:

– Quy định đối với việc nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và điều này là phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.

– Về việc trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Khi mà nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.

– Yêu cầu bên bán hỗ trợ, về việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

– Đối với các quyền và nghĩa vụ khác khi mà của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và đối với luật Nhà ở.

3. Hai bên cùng cam kết như sau:

– Chúng tôi cam kết đã khai đúng sự thật và khi đó hai bên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

– Khi đó thì kể từ ngày ký hợp đồng này, chúng ta không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …… ngày … tháng …. năm … do ……… cấp cho Ông ……… và vợ là Bà………………để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục sing up quyền sở hữu.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; khi đó nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc điều này cho người thứ ba (nếu có).

BÊN A
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ……………………………………

Tôi, Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)…………………………..

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Giấy viết tay sang nhượng đất gồm những nội dung gì?

Đối với các Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay điều này vẫn phải đảm bảo đúng chuẩn về hình thức và quy định đầy đủ nội dung như mẫy giấy chuyển nhượng đất theo mẫu, và đa số thông thường, các nội dung chính bao gồm sau đây:

 • Thông tin cụ thể bao gồm: về họ tên, CCCD, CMND, hộ khẩu, địa chỉ, điện thoại… của cả bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Đối với các giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 • Hoặc là trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;
 • Quy định về điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
 • Đối với việc giao và sing up quyền sử đất;
 • Cam kết về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Quy định với lời cam kết của các bên tham gia trong hợp đồng;

Khi viết tay giấy chuyển nhượng đất điều này cũng cần viết đầy đủ nội dung như trên điều này đã đề cập bởi nội dung bên trong giấy viết tay sang nhượng và đây là yếu tố quyết định đến việc văn bản có được công chứng hay không.

6. Quy định với giấy mua bán đất viết tay có được công chứng không?

Căn cứ theo điểm a, b và cả các khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi đó bạn cần phải được công chứng hoặc chứng thực, ngoại trừ trường hợp hợp đồng mà một bên hoặc các bên tham gia hoặc là tổ chức hoạt động kinh doanh với bất động sản.

Hơn nữa, điều này không có quy định nào bắt buộc về hình thức giấy chuyển nhượng đất và lúc này phải được đánh máy, đặc biệt là do đó hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đó bằng hình thức đánh máy hay viết tay nếu đáp ứng về hình thức và quy định về nội dung đều có thể được công chứng, đối với chứng thực theo quy định, trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia là việc tổ chức kinh doanh bất động sản.

7. Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung quy định cơ bản của mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ….. tại ……………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

I. Bên chuyển nhượng/ nhận đặt cọc (Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………. – Sinh năm: ………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ……………………………………………. – Sinh năm: …………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

II. Bên nhận chuyển nhượng/đặt cọc (Bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………….. – Sinh năm: ……………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ông (Bà): …………………………………………………. – Sinh năm: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

III. Người làm chứng (hoặc có thể Bên làm chứng là Công ty):

Ông (Bà): ……………………………………………………. – Sinh năm: …………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc hai bên chúng tôi đồng ý thực hiện các thỏa thuận sau đây:

1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ……………..

Thông tin: Chiều rộng: …….. m – Chiều dài: ………. m – Tổng diện tích: …….. m2

Theo Giấy tờ: …………………………………………………………………………………………..

2.Giá chuyển nhượng: …………………………….đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Giá chuyển nhượng trên là giá chuyển nhượng …………………………………….

Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc để đảm bao giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: ………………………………………… đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Số tiền còn lại là: ………………………………………………….. đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)

Bên B sẽ thanh toán đủ cho Bên A số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với lô đất nói trên cho Bên B.

3. Thời hạn đặt cọc theo Giấy thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc này có hiệu lực trong thời hạn …………….. ngày làm việc kể từ ngày ký.

4. Nếu vì bất kỳ lý do nào Bên A không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.

Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

5. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các thỏa thuận nêu trên. Nếu có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

6. Giấy thỏa thuận này được chia làm hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Cách điền giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải ghi rõ trách nhiệm của các bên sau khi diễn ra hoạt động chuyển nhượng, mua bán. Và cuối cùng là ký kết khi 2 bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

Ngoài thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thì bên làm chứng cũng cần ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân và địa chỉ. Tiếp đó là các thông tin về mảnh đất được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời hạn đặt cọc, các thỏa thuận về vấn đề tranh chấp, khiếu nại… Các thỏa thuận càng rõ ràng, chi tiết sẽ càng thuận lợi cho hai bên trong quá trình tiến hành chuyển nhượng.

Nếu các bạn có nhu cầu bán đất hay cho thuê đất cần thỏa thuận đặt cọc trước thì hai bên cần thỏa thuận ký kết mẫu giấy biên nhận đặt tiền để làm căn cứ xác nhận việc đặt cọc và số tiền đặt cọc, ngoài thông tin về hai bên tham gia đặt cọc và nhận đặt cọc thì trong mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc phải có thêm thông tin người làm chứng, ghi rõ số tiền đặt cọc, tài sản bán và thời gian thanh toán nốt số tiền còn lại để hoàn thành giao dịch.

Bên cạnh mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì với các đơn vị làm việc trong lĩnh vực xây dựng có thể tham khảo thêm mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết hạn thời hạn bảo hành công trình được lập ra để ghi chép lại các thông tin về việc nghiệm thu công trình khi hết hạn bảo hành. Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình cần ghi rõ tên công trình, thành phần tham gia nghiệm thu và chất lượng công trình được đánh giá.

 

Bài liên quan